thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

 

 

 

 

Hjir is de CD fan SKUOR "No, it alderbêste !" del te laden (wa't de CD tastjoerd krije wol kin dêroer kontakt opnimme).

De CD bestiet út 9 nûmers en 2 BONUS-tracks, dêrneist kin men mei 2 JPG bestanden sels in moai CD-hûske ynelkoar plakke! Súkses en wille!

 

track01 - Binne II

track02 - Hé jo!

track03 - 12 oere

track04 - De tiid

track05 - De lêste hjerst

track06 - Inkel Goutum

track07 - Blikska

track08 - Om't jild

track09 - Unrêst yn de bosken

track10 - BONUS Nea (1979)

track11 - BONUS Fluitsje yn't tsjuster

(totale spyltiid 33:25, mear moat dat net wêze)

En printsje de JPG bestanden: Foarflap en Efterkant

Foar it printsjen is it saak de orizjinele formaten oan te hâlden: 12 x 24 cm foar de foarflap en 15 x 11,8 cm foar de efterkant (bridte x hichte). Hjirfoar kin men bygelyks it programma Coverprint brûke.

NB Dizze foarflap en efterkant binne ek as WORD dokumint op te heljen: klik hjirre