thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

 

 

 

 

WOLKOM op de side fan SKUOR, de legindaryske Frysktalige rock / new wave / ska band dy't har hichtepunten fierde yn de begjin jierren tachtich.

Hjir is foar de leafhabber fan alles te finen:

teksten (soms mei muzyk),

muzyk yn perspektyf,

foto's en eftergrûn-ynformaasje.

Yn de rin fan de jierren hat SKUOR sa'n sechstich nûmers makke dy't earder yn beheinde oplage op 6 (net mear te besetten) CD's set binne. SKUOR hat lykwols in CD gearstald dy't hielendal del te laden is. De foarflap en de efterkant moatte je dan sels printe fansels. Wa't dêr gjin nocht oan hat en de CD tastjoerd krije wol kin mei SKUOR kontakt opnimme).

It measte fan dizze siden is mei in swart-wyt monitor te besjen!

Werom nei de SKUOR en YPE startside