thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

 

De rok skuort mar SKUOR rockt fierder

 

Wa't mear witte wol of SKUOR wat fertelle wol, of wa't leaver in CD tastjoerd krijt yn plak fan sels del te laden kin in e-mailtsje stjoere oan skuor@chello.nl of in ansichtkaart oan ús foarsitter.

De foarsitter fan SKUOR,

Stadionkade 69-III

1077VS Amsterdam