thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

ALLE TEKSTEN: SOMS MEI MUZYK!

Hjir stiet alles op alfabet, mooglik mei

in MP3 bestân as dat beskikber is.

 

A kent skele je

Aapkes sjen yn de bistetún of: hoe lekker is rizenbrij

Alde histoarje

Armageddon

Beatriks

Binne II

Blikska

Brân!

De tiid

Discopik

Dy iene wike tiid dy't eltsenien ien yné wite snie wie

Fize mantsjes

Fluitsje yn't tsjuster

Froutsje fan Starum

Fuchsia

Guozzen

Hé jo!

Iensum famke

Iistiid

Inkel Goutum

Wa't it nûmer heare wol moat efkes op klikke

It giet mar mâl

In wyt knyn

Jachtich

Kees kin net sûpe

Koekoek oan de Nijl

Lêste hjerst

Mistich

Nea

Om't jild

Pûr

Ridel yn't gat

Sa'n lekker wiif

Sije soosjolooch

Sint Piter song

Sûnder sin

Thea

Tolve oere

Tsjuster

Unrêst yn de bosken

't Waad

Wat dochsto?