thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt
Oer hoe't SKUOR ûntstie

Optredens en opname-sesjes SKUOR

1979

de Boeijer 17 Grou

Opnamen akûstysk (û.o. Fuchsia)

 

1980


21 maart

de Boei Grou

Feest, organisearre troch SKUOR, bier Hfl 0,50 it fleske

.. maaie/juni

Blauwe Seal it Hearrenfean Sjongfestival Pedagogyske Akademy Hearrenfean

26 septimber

de Boei Grou Feest, organisearre troch SKUOR, bier Hfl 1,- it fleske


.. novimber

de 2 Gemeenten Jirnsum Hjerstfeest fan de KPJ, optreden tegearre mei Okke Hel

kryst

Marswei 4 Grou Opnamen

 

1981

.. maaie/juni/juli

Folkingestrj.21A Grins/Groningen

Feest op de keamer fan Wim Buys

28 novimber

de 2 Gemeenten Jirnsum Hjerstfeest fan de KPJ, optreden tegearre mei F.U.C

.. desimber

Roomse Gebou Frentsjer

Studintekrystkongres

kryst ??

Funny Farm Paasloo Opnamen (û.o. Blikska, Beatrix) (datum net wis)

 

1982

25 april

Ubbo Soos Ljouwert

Feest, organisearre troch FITER

8 maaie

Túnstrjitte Grins/Groningen

Feest, organisearre troch BERNLEF

27 maaie

it Grien Grou

Jeugd-op-straatfestival

18 juni

Studio RF Ljouwert

Studio-opnamen Radio Fryslân

.. juni

Pleats F. Kingma Jorwert

MUKPOP tegearre mei F.U.C.

6 oktober

Brúne Jaske Drachten

Feest, organisearre troch STIKEL

29 desimber

Roomse Gebou Frentsjer

Studintekrystkongres

 

1983


19 febrewaris

Brouwershoeck Ljouwert

Optreden mei “de Skuorkes”; organisearre troch de eigner


12 maart

Interije Dronryp

Optreden organisearre troch de eigner

26 maart

de Golle Wurdum

Benefytkonsert, û.o. tegearre mei de Knillis Jitske Band, Okke Hel en Doede Veeman

2,3,4 en 17 april

Marswei 4 Grou

Opnamen instruminten (û.o. Sûnder sin) en (17 april) opnamen sang

.. april Toeberch (?) Burgum

Optreden yn de kroech, datum (jiertal) lang net wis

19 maaie

Egelantier Wolvegea

Fries Popcircuit, optreden tegearre mei Oppenheimer Offbeat


26 maaie

it Bynt Boarnburgum

Fries Popcircuit, optreden tegearre mei Oppenheimer Offbeat

.. maaie/juni

het Tolhuis Sutfen/Zutphen

Feest organisearre troch it pleatslike jongereinsintrum

4 juni Straatfestival Ljouwert

Optreden by de âldehou

25 juni it Saailân Ljouwert

“Zo is het genoeg”, iepenloftdemonstraasje FAFK / PvdA

.. septimber??

Biologysk Sintrum Haren

Feest fan de biologenclub (datum lang net wis)

.. oktober

Kafé de Welp

Redúzum Optreden organisearre troch de eigner

 

1984


.. jannewaris

Kafé ……. Akkrum

Optreden organisearre troch de eigner (y.f.m. ús
konsumpsjes bybetelje!), tegearre mei Okke Hel

11 febrewaris
Brouwershoeck Ljouwert

Opnamen Radio Fryslân, tegearre mei Okke Hel

26 maart

Brouwershoeck Ljouwert

Feest, organisearre troch FITER

1 maaie

Lawei Drachten

PvdA fiering fan de “Dag van de Arbeid”

30 juni

het Tolhuis Sutfen/Zutphen

Feest organisearre troch it pleatslike jongereinsintrum

6 july

Feesttinte Grou

Grouwster Beatnacht, û.o. mei Backline, That New Move, Bluescorporation en The Move

kryst

Hjerre Gjerrits Skoalle Grou

Opnamen (û.o. Fize mantsjes; Unrêst yn de bosken)

 

1985


9 febrewaris

Zalen Schaaf Ljouwert

Foarprogramma fan Jon Martyn, organisearre troch Stichting de Ooievaar

 

28 juni

de Boei Grou

JOPIE DOUMA FERKEAPET JURKJES BAND

.. july Halbertsmaplein Grou

JOPIE DOUMA FERKEAPET JURKJES BAND

.. augustus ?? Warten

JOPIE DOUMA FERKEAPET JURKJES BAND