thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Fan "Aapkes" besteane meardere útfieringen mei deselde tekst. It faakst

hat SKUOR "Aapkes II" spile, mar it eardere "Aapkes I" (opnommen yn

"de Boei" yn Grou) hat wat realistysker bistetún gelûden! De tekst is fan

Reinder.