thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

In rock-'n-roll nûmer dat hast altyd wol yn it rippertoir sitten hat,

mei mûlharp. Tekst fan Feike en Kees.