thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Dit is wer sa'n no-future nûmer op basloopke fan Kees.

Radio Fryslân hat it wol gauris útstjoerd. Wy hâlde it yn de argyven.

Tekst fan Kees, nei Boon.