thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Binne hat twa útfieringen kent. Binne II is it leukst. Dêr begjint de CD dan ek mei.

Tekst fan Reinder.