thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Blikska. Ska dus. Docht it noch hieltyten sa die bliken yn de Hania yn 2006.

Tekst fan Feike. SKUOR song doe noch yn de âlde stavering.