thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Tekst fan Reinder. In ferskroeiend moai nûmer. Net del te laden sa moai.