thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

"De tiid" is in oersetting (troch Kees) fan in gedicht fan Vasalis.

Dit hat it faakst op Radio Fryslân te hearen west. De sang fan Feike is

twa kear opnommen (Feike fûn dat wol lekker "spacy" - Michiel

Hogenboezem: "naajaa, die heeft ook wat gehoord")