thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

"Discopik" is in tekst fan Feike, ynspyrearre troch Treemterbesûk en

eksperiminten mei bedwelmjende middels. Disco wie doe noch net

in favoryt sjenre fan SKUOR, letter is dat feroare foar sommigen alteast.

De opname is in kurioasiteit.

Discopik

Ja, ik bin de discopik

Ja, wy meie graach ris dûnsje mei in stik

As wat oaren

Jaa, jaa, jaa, jaa (2x)

Jaap en ik meie graach ris dûnsje mei in stik

As wat oaren

Jaa, mei dûnsjen kin wy o sa"n wille ha

Jaa, wy geane gauris nei de disco ta