thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Yn 1979 hawwe wy yn Fryslân in beruchte winter hawn. Oan de Marswei

wiene wy totaal ynsnijt yn 2,5 meter snie. It wie wol tige gesellich om by

de radio alle âflaste fergaderingen en oare gearkomsten by te hâlden.

Tekst fan Feike.