thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Yn 1985 hat SKUOR dit nûmer spile. It wie ien fan de lêste SKUOR nûmers.

Tekst fan Kees.