thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

In echte klassyker. Eins noait goed op de bân kaam, mar dizze útfiering is wol eksimplarisch foar

hoe't SKUOR muzyk makke. It is om dy reden in BONUS nûmer fan de CD "No, it alderbêste!"

In útfiering mei twa drummers. Reinder hat letter sangles naam. Tekst fan Reinder.