thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Ien fan de alderearste nûmers fan SKUOR. Tekst wie ûntstien op Skylge mei it fieren fan it

ôfslúten fan it HAVO eksamen fan Feike yn 1978. Kees hat der yn 1979 kûpletten by skriuwn,

en dêrmei wie de toan en taal fan SKUOR setten: SKUOR soe yn it Frysk sjonge.

De opname is ek ien fan de earsten, mei Freddy Kofman op saksofoan.