thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Fan "Hé jo" besteane trije útfierings. De lêste is in krachtich ska nûmerke. De tekst fan Feike wie mei in pear rigel mear eins makke om songen te wurden op "Hey Jude" fan de Beatles. Dat hat SKUOR yn de oefenromte in pear kear dien yn 1979, mar mei eigen muzyk wie folle mear wille te meitsjen. De earste eigen útfiering op muzyk fan Reinder mei der ek wêze (net beskikber op ynternet). SKUOR winsket elsenien in goeie kryst, it hiele jier troch.