thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

In betiid nûmer dêr't Bruce Springsteen letter "The River" troch ynspirearre litten hat.

De útfiering fan SKUOR wie wol sa lang dat it net ferantwurde is dat dellade te litten.

Tekst fan Feike.