thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Tekst fan Feike. Skriuwn yn Lelystêd dêr't Feike him fernuvere oer de kâlde bûtenwrâld.

In tryste tekst op fleurige SKA muzyk. Dêr hie Doede Veeman sa syn gedachten oer.

Faaks hie hy in punt, mar dit nûmer is noch sa geef as kryt! Opnommen by Radio Fryslân.