thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

"In wyt knyn" is in tekst fan Frits van Duuren. It nûmer wie yn de begjinjierren

faak de iepener. Kees sjongt, Feike op bas.