thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Hjir hie SKUOR wer in tekst dy't faker as ien kear brûkt is.

De lêste útfiering hie SKUOR der wol klauen oan om de

gitaarrideltsjes kreas te spyljen.

Tekst en muzyk fan Reinder.