thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

De tekst fan dit nûmer is fan Dicky. It waard destiids spile mei in

fuzz oer de bas.