thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

In 6/8 maat, dat wie wat nijs foar SKUOR. Terry Bossio fan "UK" wie de

ynspirator.Ien kear ta-eigene koe SKUOR der net genôch fan krije.

In nûmer fan Feike mei tekst fan Kees. It wie in nûmer wêrmei SKUOR

ein 1980 in nije fase ynslein is.