thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

"Nea"is ien fan de âldere nûmers en wurdt noch wol ris spile yn gearhing mei

Roky Erikson's "And I Try". It nûmer is troch Radio Fryslân opnommen yn de

Brouwershoeck, mar net beskikber. De tekst is fan Reinder. Der is ek in instrumintale útfiering dy't as BONUS op de CD taheakke is, it is ntlk de âldste opname fan in SKUOR nûmer dy't der bestiet!. Sjoch dêrfoar track 10 fan de CD!