thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Nei in earste oerwaagjend instrumintale útfieirng hat dit nûmer in

troch Arno Hintjens' "TC-matic" be-ynfloede útfiering oplevere,

dy't de CD helle hat.

Tekst fan Feike.