thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

"Pûr" fan Reinder hat twa totaal ferskillende útfierings kent. De earste

wie nochal traach, de lêste is ienkear opname-technysk sjoen knap

opnommen, mar mei safolle flaters dat SKUOR dy net frijjout.