thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Ridel yn't gat is in tekst fan Kees. It nûmer hat de ûnferjitlike rigel

"soms draaft myn geest foarút yn rike fantasiën,

dan fal ik keihurd op 'e snút want dan haw ik it net dien"