thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

De solo fan dit nûmer fan "The Stranglers" wie yn Nederlân by de jongerein wol

bekind fan de Hypochonder fan Rauhfaser, in radio-program fan de KRO op

waansdeitejûns. Tekst fan Kees, muzyk fan de Stranglers dus, der is in

opname fan it Jeugd-op-straat-festival fan, mar dy jout SKUOR net frij.