thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

In nûmer fan it earste oere sa'n bytsje. Kees studearre psychology yn syn earste jier

yn Grins. Dat waard troch bêta-mantsjes as Feike as softe stúdzje beskôge, ek

troch de soosjo's sels trouwens.

Tekst en muzyk fan Feike.