thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Grou is in fiskersdoarp en hat lang isolearre lein. Dat hat in bysûndere

feestdei oplevere dêr't Sinteklaas net wolkom by is. Dêr giet dizze

SKUOR - klassiker oer dêr't eins allinne mar opnamen fan amateur-

nivo fan besteane. Tekst fan Feike.