thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Tekst fan Feike. Skriuwn yn Grins. Past yn de tiidsgeast fan de jierren

tachtich (fan wyt nei swart). It is troch guon filosofen ferglykber ferwurde

("wees blij dat het leven geen zin heeft").

Moaie - hiel rêstige - solo fan Reinder.