thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Hokker Thea dit nûmer troch ynspyrearre is is noch steeds net dúdlik.

Kees is mei de tekst begûn en hat dat mei Feike ôfmakke. Sjarmant

is foaral de meloadika. En it is SKA fansels.