thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Dit nûmer is in pracht eksponint fan de no-future perioade wêryn't

skriuwn is. De tekst is fan Anneke van der Leij, suster fan Feike.

Muzyk is fan Feike. Datearre kwa details, mar foar sommige SKUOR

fans in favoryt nûmer.