thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

"Tsjuster" wie it earste nûmer rjochting SKA. In sliuwe reggy-eftige omslach

mei de akkoardsjes yn de neislach fan de maat. Dat wie earst wol wennen

en dat is noch wol te hearen.

Tekst en muzyk fan Reinder.