thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

De beammen binne "Cale", de stim fan Feike is ek mei "best mans

friend". Ien fan de lêste opnames, makke yn de Hjerre Gjerrits Skoalle

mei in útdoktere kombinaasje fan kassettedecks.

Tekst fan Kees.