thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Dit nûmer gie doetiids altyd naadleas oer yn it ynstrumintale "Kapwurk".

Tekst fan Feike.