thús | biografy | muzyk yn perspektyf | tekst en muzyk | foto's | kontakt

Dit nûmer is fan SKUOR ek wol in favoryt. It moat noch ris goed

opnommen wurde, want dat is it wol wurdich.

Tekst en muzyk fan Reinder.